سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

1) سید سعید زمانیان نماینده مردم محترم شهرستان شهرکرد - کمیسیون برنامه بودجه

2) امیر عباس سلطانی نماینده مردم محترم شهرستان بروجن - کمیسیون انرژی

3) مجید جلیل نماینده مردم محترم شهرستان لردگان - کمیسیون عمران

4) حمیدرضا عزیزی نماینده مردم محترم شهرستان اردل و فارسان و کیار - کمیسون بهداشت و درمان
ارسال توسط چریک دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد